Cena opce

Pro opční obchodování a stavbu strategií je velice důležité pochopit z čeho se skládá opční cena. Naučili jsme se, že cena opce se nazývá opční prémie.  

Opční prémie (cena opce) se skládá ze dvou částí: 

 • VNITŘNÍ HODNOTA: Vnitřní hodnota opce = intrinsic value 
 • ČASOVÁ HODNOTA: Časová hodnota opce = extrinsic value  
 • Opční prémie = vnitřní hodnota + časová hodnota 

Pro názorný příklad použijeme opční matrix společnosti Facebook (FB) v platformě Think or Swim.

Pozn.: Článek je připravován 23/10/2014. V průběhu času budou hodnoty v opčním matrixu úplně jiné. Jde o to, ukázat princip z čeho je opční cena tvořena a jak ji můžeme vypočítat.

 • Zobrazíme opční matrix:
 • Zaměříme se na call opci na strike ceně 75: 
 • cena 6,60 (ASK) = cena, pokud opci chceme nakoupit
 • cena 6,50 (BID) = cena, pokud opci chceme prodat (vypsat)
 • středová cena 6,55 (MID) = střed mezi ASK/BID
 • Každá opční cena se skládá z vnitřní a časové složky. Přidáme si tyto hodnoty:

Iintrinsic value (vnitřní složka) 

 • Vnitřní hodnota opce se vypočte jako rozdíl současné hodnoty akcie a strike ceny, na které můžeme opci nakoupit nebo prodat (vypsat)
 • Poslední cena akcie = 78,71
 • Strike cena = 75 
 • Vnitřní hodnota = 78,71 – 75 
 • Vnitřní hodnota = 3,71

Extrinsic value (časová složka) 

 • Rozdíl mezi opční prémií (středovou cenou – MID) a vnitřní hodnotou nám vyjádří časovou hodnotu opce
 • Středová cena (MID) = 6,55
 • Vnitřní hodnota = 3,71
 • Časová hodnota = 2,84

Jak je tedy vidět podle opčního matrixu akcie (FB), opce na strike ceně 75 má vnitřní hodnotu 3,71 a časovou hodnotu 2,84. 

Každý profesionální opční obchodník by měl umět spočítat tyto hodnoty!

OPCE ITM, ATM, OTM a skladba jejich ceny:

V minulém článku jsme si ukázali, že opce se dělí do 3 skupin z hlediska, jak si stojí k aktuální ceně podkladového aktiva.

 • ITM
 • ATM
 • OTM

ITM Opce ITM mají vnitřní i časovou složku. Čím je opce hlouběji ITM, roste její vnitřní hodnota a časová hodnota klesá. V době expirace je časová hodnota 0. 

ATM Opce na penězích mají pouze časovou hodnotu, ale je dost pravděpodobné, že budou postupně přecházet do skupiny ITM a jejich vnitřní hodnota bude narůstat. V případě přechodu více do OTM bude jejich časová hodnota menší. 

OTM Opce OTM mají pouze časovou hodnotu. Když si otevřeme opční matrix a zobrazíme si více expirací, tak se můžeme všimnout, že stejné strike ceny OTM opcí nemají stejnou opční prémii. Čím je expirace delší, OTM opce jsou dražší. Logicky. Obsahují v sobě delší čas do expirace, tedy jejich časová hodnota je vyšší. Čím je OTM opce blíže k opci ATM, neboli tržní ceně podkladového aktiva tím je její časová složka vyšší. Naopak, když je OTM opce vzdálenější od ATM opce, tak její hodnota klesá.Když se opce blíží k expiraci, tak OTM opce se přibližují k hodnotě 0 a opce ITM se přibližují svojí vnitřní hodnotě.  

Je potřeba si uvědomit, že opční matrix není statický. V závislosti na změnách ceny podkladového aktiva přecházejí opce z jedné skupiny do druhé. Když je dnes cena akcie na 60 USD. Opce na strike ceně 60 bude ATM. Zítra je cena akce na 70 USD, tak opce na strike ceně 60 je ITM. Její opční prémie vzroste, jak hluboko je ITM, ITM opce mají zároveň i nějakou časovou hodnotu. Ta se přibližuje 0 čím je opce hlouběji ITM a v době expirace mají ITM opce pouze svojí vnitřní hodnotu. 

OTM opce vyjadřují cenu, kterou je kupec opce ochoten zaplatit, když na základě své hypotézy je přesvědčen, že podkladové aktivum vzroste resp. klesne v závislosti zda nakupuje opci call nebo put. Kupuje si pouze čas, opce nemá vnitřní hodnotu. V případě, že se opce nedostane do skupiny ITM, tak je opce v době expirace bezcenná. Pro vypisovatele opce OTM zase představuje cena opce riziko, že opce bude ITM. Čím je cena vyšší, tím je také vyšší riziko. Z toho důvodu mají OTM opce, které jsou blíže k ceně podkladového aktiva, vyšší prémii a opce, které jsou dále od trhu, prémii nižší. Zapamatujte si:

 • Cena opce (opční prémie) se skládá z vnitřní a časové hodnoty
 • Opce ITM mají vnitřní hodnotu, ale i zároveň časovou hodnotu
 • Opce ATM, OTM jsou opce jejichž cenu představuje pouze čas
 • Když se opce blíží k expiraci, tak OTM opce se přibližují k hodnotě 0 a opce ITM se přibližují ke svojí vnitřní hodnotě
 • Čím déle je do expirace tím opce mají v sobě více časové hodnoty. Opce, která expiruje za dva měsíce bude dražší než opce, která expiruje za měsíc
 • Cena OTM opce se tedy rozpadá v závislosti na čase do expirace
 • Poslední měsíc do expirace je rozpad nejvíce znatelný

Doporučení: Pro další rozvoj je velice nutné pochopit tyto pojmy. V případě nejasnosti si otevřte opční matrix a začněte zkoumat jednotlivé ATM, ITM, OTM opce a zároveň si opakujte článek, poté Vám hodně věcí bude pomalu jasných. Dejte tomu čas.

© 2021 rentier.cz | Nakódoval Leoš Lang